Assoc. Prof. PD Dr. Lukas Weiss, PhD

Zu­stän­dig­keit: leitender Oberarzt on­ko­lo­gi­sche Am­bu­lanz, Tu­mor­re­gis­ter Salzburg

E-Mail: lu.​weiss@​salk.​at